• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Право или политика: Изборот на членови на управните и на надзорните одбори во државните претпријатија

  • 11/09/2019

Од истражувањето во кое беа вклучени и основачите и претпријатијата, не можеше да се утврди кој, врз основа на кои критериуми и во каква постапка им предлага на Владата и на општинските совети да ги изберат токму тие лица за членови на управните и на надзорните одбори. Со оглед на целосната нетранспарентност на процесот, оправдан е сомнежот дека списоците за именување на членови на управните и на надзорните одбори на претпријатијата во државна сопственост се составуваат надвор од институциите, односно во партиските кругови.

целосна вест
blog post image

База на податоци на сите амбулантни возила во земјава

  • 03/07/2019

Сите здравствени институции во земјава заедно имаат 183 амбулантни возила, во кои влегуваат возилата за прва помош и санитетските возила. Вакви возила имаат 47 здравствени институции. Просечната старост на амбулантните возила е 11 години, односно тие се просечно произведени во 2008 година. 13% од возилата се произведени во минатиот век, односно пред 2000 година.

целосна вест
blog post image

Индекс на активна транспарентност 2019

  • 11/06/2019

Активната транспарентност на министерствата и на општините и во 2019 година останува на ниско ниво, иако е порасната во однос на лани. Процентот на исполнетост на обврските за проактивно објавување на информациите кај сите 97 вклучени институции изнесува 56% (од можни 100%) и е зголемен за 12,5 процентни поени во однос на лани (кога просечно изнесуваше 43,5%).

целосна вест
blog post image

Анализа на контролата на Државниот завод за ревизија во државните претпријатија

  • 13/05/2019

Државниот завод за ревизија, во последните 15 години, спровел само 110 ревизии во државните претпријатија што е 8,7% од вкупно спроведените 1.264 ревизии во овој период. Во овие 110 ревизии се вбројуваат сите видови на проверки, односно финансиска ревизија, ревизија на усогласеност, тематски ревизии и ревизии на успешност.

целосна вест
blog post image

70% од возилата на противпожарните единици во земјава се од минатиот век

  • 11/02/2019

Територијалните противпожарни единици во земјава имаат само 220 возила за противпожарна заштита во кои влегуваат не само цистерните и возилата за гасење пожар, туку и сите други возила на противпожарните екипи. Во земјава има 30 вакви единици.

целосна вест