• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Анализа на контролата на Државниот завод за ревизија во државните претпријатија

  • 13/05/2019

Државниот завод за ревизија, во последните 15 години, спровел само 110 ревизии во државните претпријатија што е 8,7% од вкупно спроведените 1.264 ревизии во овој период. Во овие 110 ревизии се вбројуваат сите видови на проверки, односно финансиска ревизија, ревизија на усогласеност, тематски ревизии и ревизии на успешност.

целосна вест
blog post image

70% од возилата на противпожарните единици во земјава се од минатиот век

  • 11/02/2019

Територијалните противпожарни единици во земјава имаат само 220 возила за противпожарна заштита во кои влегуваат не само цистерните и возилата за гасење пожар, туку и сите други возила на противпожарните екипи. Во земјава има 30 вакви единици.

целосна вест
blog post image

Ниска транспарентност на претпријатијата во државна сопственост

  • 30/01/2019

Стандардите врз основа на кои е направена оценката на транспарентноста и отчетноста на претпријатијата во државна сопственост се утврдени преку анализа на релевантната законска регулатива и на меѓународните стандарди. Оттука, доминантен дел од избраните стандарди се законски обврзувачки за претпријатијата, а помал дел се стандарди што се сметаат за добра практика.

целосна вест
blog post image

База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините

  • 18/10/2018

Министерствата и општините поседуваат вкупно 2.645 автомобили, од кои 2.008 се со набавна вредност од 33 милиони евра, додека за 637 патнички возила институциите немаат или не доставиле податоци за набавната вредност. Министерствата имаат 2.215 возила вредни 27,2 милиони евра, додека општините имаат 430 возила во вредност од 5,7 милиони евра.

целосна вест
blog post image

Дури 36 државни фирми ја завршиле 2017 година со загуба

  • 13/07/2018

Анализата на финансиските резултати на компаниите во државна сопственост што ја изработи Центарот за граѓански комуникации според податоците за 2017 година преземени од Централниот регистар покажува дека профит оствариле 86 државни фирми, додека загуба имало кај 36 државни претпријатија. Профитот изнесува 141 милиони евра додека загубите 30 милиони евра. Нето ефектот е позитивен и изнесува 111 милиони евра.

целосна вест