• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Каде одат моите пари?

КОЛКУ ПЛАЌАТЕ ДНЕВНО ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ КАКО ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК


Плата

31,600

ден.

Изберете го износот на нето платата

Давачки на дневно ниво

31.12 ден

ден.

Придонеси од плата, персонален данок и ДДВ согласно потрошувачката на домаќинствата според Државен завод за статистика