• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Индекс на активна транспарентност 2017

  • 12/06/2017

Општото ниво на активна транспарентност во Македонија во 2017 година е ниско. Процентот на исполнетост на обврските за активно објавување кај сите 97 институции изнесува 42,5% (од можни 100). Степенот на активна транспарентност во 2017 година е намален во однос на 2016 година (кога просечно изнесуваше 45%).

целосна вест
blog post image

Како работеа државните фирми во 2016 година?

  • 05/05/2017

Секое четврто, од вкупно 121 државно претпријатие во земјава ја завршило 2016 година со загуба. Добивка оствариле 90, а загуба 31 државно претпријатие. Вкупните загуби на овие претпријатија изнесуваат 35 милиони евра, а добивките 63 милиони евра. Приходите на најголемите десет државни фирми зафаќаат речиси 80% од вкупните приходи на сите 121 претпријатие. Кај `загубарите`, првите пет заедно направиле 95% од вкупните загуби.

целосна вест
blog post image

Трансфери на општините до НВО во 2016 година

  • 27/04/2017

Потребата од овој вид на податоци и сознанија произлезе оттаму што досега во земјава не е спроведено истражување што ќе ги обедини сите општини на едно место и ќе даде приказ на сите пари кои се доделени за поддршка на невладините организации, како и листата на тие организации.

целосна вест
blog post image

За пет години долговите во здравството се дуплирани

  • 28/11/2016

Достасаните и неплатени долгови на јавните здравствени установи во земјава во јуни 2016 година изнесуваат вкупно 3,13 милијарди денари односно 50,9 милиони евра. Податоците на Фондот за здравствено осигурување што ги обработи Центарот за граѓански комуникации покажуваат дека долгот на државните здравствени установи во јуни годинава е зголемен за 118,2%, односно повеќе од двојно споредено со декември 2011 година. Во споредба со крајот на минатата година, пак, вкупните долгови благо се намалиле за 1,18%.

целосна вест