• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Индекс на активна транспарентност 2021

  • 03/06/2021

● Активната транспарентност на министерствата, на Владата и на општините за 2021 година изнесува 63 % (од максимално можни 100 %) и според градацијата на нивоата на транспарентност, спаѓа во ’добра‘ активна транспарентност. Во однос на 2020 година, активната транспарентност е подобрена за 5 процентни поени (од 58 % на 63 %).

целосна вест
blog post image

За експлоатација на минералните суровини државата наплатува само 8 милиони евра годишно

  • 13/04/2021

264 фирми експлоатираат околу 50 видови минерални суровини на површина од 350 квадратни километри. Издадени се вкупно 358 концесии, од кои најмногу за експлоатација на варовник, вода и песок. Најмногу концесии се издадени на територијата на Прилеп, Гостивар и Струга.

целосна вест
blog post image

Општините просечно наплатуваат по 81 % од пресметаниот данок на имот, половина од парите од данок на имот се прибираат од Скопје

  • 08/03/2021

Општините наплатуваат годишно данок на имот од граѓаните и од фирмите по 1,3 милијарди денари или 21 милион евра. Ова е просек за 2017, 2018 и 2019 година. Просечниот процент на наплата на данокот на имот во овие години изнесувал 81 %. Значително поголем дел од наплатениот данок, односно 70 % доаѓа од граѓаните, а останатиот дел од 30 % се наплаќа од фирмите.

целосна вест
blog post image

Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија (2015-2019 година)

  • 15/01/2021

Предмет на финансиска анализа се 30 најголеми претпријатија основани од државата и од единиците на локалната самоуправа. Станува збор за претпријатија чиишто вкупни приходи во 2019 година изнесувале 45 милијарди денари, односно 732 милиони евра.

целосна вест