• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

За експлоатација на минералните суровини државата наплатува само 8 милиони евра годишно

  • 13/04/2021

264 фирми експлоатираат околу 50 видови минерални суровини на површина од 350 квадратни километри. Издадени се вкупно 358 концесии, од кои најмногу за експлоатација на варовник, вода и песок. Најмногу концесии се издадени на територијата на Прилеп, Гостивар и Струга.

целосна вест
blog post image

Општините просечно наплатуваат по 81 % од пресметаниот данок на имот, половина од парите од данок на имот се прибираат од Скопје

  • 08/03/2021

Општините наплатуваат годишно данок на имот од граѓаните и од фирмите по 1,3 милијарди денари или 21 милион евра. Ова е просек за 2017, 2018 и 2019 година. Просечниот процент на наплата на данокот на имот во овие години изнесувал 81 %. Значително поголем дел од наплатениот данок, односно 70 % доаѓа од граѓаните, а останатиот дел од 30 % се наплаќа од фирмите.

целосна вест
blog post image

Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија (2015-2019 година)

  • 15/01/2021

Предмет на финансиска анализа се 30 најголеми претпријатија основани од државата и од единиците на локалната самоуправа. Станува збор за претпријатија чиишто вкупни приходи во 2019 година изнесувале 45 милијарди денари, односно 732 милиони евра.

целосна вест
blog post image

База на податоци на износите на паушалите на општинските советници

  • 13/01/2021

Годишните трошоци за исплата на надоместоците на советниците на единиците на локалната самоуправа во земјава изнесуваат над 215 милиони денари, односно над 3,5 милиони евра. Ова го покажува анализата на податоците за 2019 година, добиени од општините и Градот Скопје, за висината на месечните надоместоци на советниците и бројот на одржани седници. Вкупниот број на советници во сите 80 општини и Градот Скопје достигнува 1.319

целосна вест
blog post image

Транспарентност и отчетност на претпријатијата во државна сопственост за 2020 година

  • 29/12/2020

Просечното ниво на транспарентност и отчетност на претпријатијата во државна сопственост, што подразбира исполнување на законските обврски и добрите стандарди, изнесува 41% од можни 100%. Транспарентност и отчетност на претпријатијата бележи напредок во однос на 2018 година кога изнесуваше 28 %.

целосна вест