• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

База на податоци на износите на паушалите на општинските советници

  • 13/01/2021

Годишните трошоци за исплата на надоместоците на советниците на единиците на локалната самоуправа во земјава изнесуваат над 215 милиони денари, односно над 3,5 милиони евра. Ова го покажува анализата на податоците за 2019 година, добиени од општините и Градот Скопје, за висината на месечните надоместоци на советниците и бројот на одржани седници. Вкупниот број на советници во сите 80 општини и Градот Скопје достигнува 1.319

целосна вест
blog post image

Транспарентност и отчетност на претпријатијата во државна сопственост за 2020 година

  • 29/12/2020

Просечното ниво на транспарентност и отчетност на претпријатијата во државна сопственост, што подразбира исполнување на законските обврски и добрите стандарди, изнесува 41% од можни 100%. Транспарентност и отчетност на претпријатијата бележи напредок во однос на 2018 година кога изнесуваше 28 %.

целосна вест
blog post image

База на податоци: Број на вработени по сите основи во министерствата и во општините

  • 23/09/2020

Од 2017 до 2020 година, бројот на вработени во министерствата пораснал за 3, а во општините за 2 проценти. Најголем скок на бројот на нововработени има во полицијата, а најголем пад во одбраната. Во министерствата и во Владата има 540 повеќе вработени или ангажирани луѓе, а во општините 154. Бројот на привремено вработени во министерствата скокнал за повеќе од 300 проценти. Кај општините, пак, бројот на ангажираните на договор на дело се намалил за 31 процент.

целосна вест
blog post image

Индекс на активна транспарентност 2020

  • 19/06/2020

Активната транспарентност на сите 98 вклучени институции (министерствата, Владата и општините) за 2020 година изнесува 58,2 % (од максимално можни 100 %) и според градацијата на нивоата, спаѓа во ’просечна‘ активна транспарентност. Активната транспарентност во 2020 година е подобрена само за минимални 2,2 процентни поени во однос на лани, кога изнесуваше 56 %.

целосна вест
blog post image

Документ за јавни политики: Намалување на можностите за корупција во државните претпријатија

  • 24/02/2020

За да се зачува интегритетот на домашната економија и да се овозможи квалитетно извршување на јавните услуги неминовно е да се обезбеди добро управување со претпријатијата во државна сопственост (јавните претпријатија и акционерските друштва).

целосна вест