• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

Индекс на активна транспарентност 2019

  • 11/06/2019

Активната транспарентност на министерствата и на општините и во 2019 година останува на ниско ниво, иако е порасната во однос на лани. Процентот на исполнетост на обврските за проактивно објавување на информациите кај сите 97 вклучени институции изнесува 56% (од можни 100%) и е зголемен за 12,5 процентни поени во однос на лани (кога просечно изнесуваше 43,5%).

целосна вест
blog post image

Анализа на контролата на Државниот завод за ревизија во државните претпријатија

  • 13/05/2019

Државниот завод за ревизија, во последните 15 години, спровел само 110 ревизии во државните претпријатија што е 8,7% од вкупно спроведените 1.264 ревизии во овој период. Во овие 110 ревизии се вбројуваат сите видови на проверки, односно финансиска ревизија, ревизија на усогласеност, тематски ревизии и ревизии на успешност.

целосна вест
blog post image

70% од возилата на противпожарните единици во земјава се од минатиот век

  • 11/02/2019

Територијалните противпожарни единици во земјава имаат само 220 возила за противпожарна заштита во кои влегуваат не само цистерните и возилата за гасење пожар, туку и сите други возила на противпожарните екипи. Во земјава има 30 вакви единици.

целосна вест
blog post image

Ниска транспарентност на претпријатијата во државна сопственост

  • 30/01/2019

Стандардите врз основа на кои е направена оценката на транспарентноста и отчетноста на претпријатијата во државна сопственост се утврдени преку анализа на релевантната законска регулатива и на меѓународните стандарди. Оттука, доминантен дел од избраните стандарди се законски обврзувачки за претпријатијата, а помал дел се стандарди што се сметаат за добра практика.

целосна вест
blog post image

База на податоци: Сите автомобили на Владата и општините

  • 18/10/2018

Министерствата и општините поседуваат вкупно 2.645 автомобили, од кои 2.008 се со набавна вредност од 33 милиони евра, додека за 637 патнички возила институциите немаат или не доставиле податоци за набавната вредност. Министерствата имаат 2.215 возила вредни 27,2 милиони евра, додека општините имаат 430 возила во вредност од 5,7 милиони евра.

целосна вест