• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Други истражувања

blog post image

База на податоци: Број на вработени по сите основи во министерствата и во општините

  • 23/09/2020

Од 2017 до 2020 година, бројот на вработени во министерствата пораснал за 3, а во општините за 2 проценти. Најголем скок на бројот на нововработени има во полицијата, а најголем пад во одбраната. Во министерствата и во Владата има 540 повеќе вработени или ангажирани луѓе, а во општините 154. Бројот на привремено вработени во министерствата скокнал за повеќе од 300 проценти. Кај општините, пак, бројот на ангажираните на договор на дело се намалил за 31 процент.

целосна вест
blog post image

Индекс на активна транспарентност 2020

  • 19/06/2020

Активната транспарентност на сите 98 вклучени институции (министерствата, Владата и општините) за 2020 година изнесува 58,2 % (од максимално можни 100 %) и според градацијата на нивоата, спаѓа во ’просечна‘ активна транспарентност. Активната транспарентност во 2020 година е подобрена само за минимални 2,2 процентни поени во однос на лани, кога изнесуваше 56 %.

целосна вест
blog post image

Документ за јавни политики: Намалување на можностите за корупција во државните претпријатија

  • 24/02/2020

За да се зачува интегритетот на домашната економија и да се овозможи квалитетно извршување на јавните услуги неминовно е да се обезбеди добро управување со претпријатијата во државна сопственост (јавните претпријатија и акционерските друштва).

целосна вест
blog post image

Имаме 536 пожарникари помалку од законски потребните

  • 17/02/2020

На 30-те територијални противпожарни единици во земјава им недостигаат најмалку 536 пожарникари за да имаат барем толку вработени колку што е законски пропишаниот минимум. Само четири од сите 30 противпожарни единици имаат повеќе пожарникари од законскиот минимум (и тоа само по еден или двајца), додека шест други единици имаат токму толку колку што бара минимумот. На останатите 20 единици им недостигаат вкупно 536 пожарникари за да го задоволат законскиот минимум.

целосна вест
blog post image

Финансиска анализа за работењето на државните претпријатија

  • 20/12/2019

Предмет на финансиска анализа се 30 најголеми претпријатија основани од државата и од единиците на локалната самоуправа. Станува збор за претпријатија, чиишто вкупни приходи во 2018 година изнесувале 45.340.554.013 денари, односно 737 милиони евра. На крајот од минатата година во нив работеле вкупно 22.864 работници. Анализата е направена врз основа на 5 групи на финансиски индикатори изведени од годишните сметки на претпријатијата за периодот 2015-2018 година.

целосна вест