Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија (2015-2019 година)

  • 15/01/2021

 
Предмет на финансиска анализа се 30 најголеми претпријатија основани од државата и од единиците на локалната самоуправа. Станува збор за претпријатија чиишто вкупни приходи во 2019 година изнесувале 45 милијарди денари, односно 732 милиони евра. На крајот на 2019 година во нив работеле вкупно 22.140 работници. Анализираните претпријатија за периодот 2019 – 2015 година, остварените вкупни приходи ги зголемиле за само 2 %. Просечната стапка на профитабилност за анализираните 5 години изнесува скромни 6 %, а за 2019 година профитабилноста покажува извесно подобрување (6,5 %). Средствата што ги поседуваат овие претпријатија со ваков профит би ги обновиле за 38 години, а вложениот и заработен капитал би го вратиле за 32 години. Во приватниот сектор времето на поврат на вложениот капитал се позиционира вообичаено на 10 години. Анализираните претпријатија успеваат да работат позитивно, покривајќи ги вкупните расходи во целост и остварувајќи вишок на приходи од 4 % (за 2019 година 3 %). Наплатата на побарувањата на анализираните компании претставува слаба алка на работењето и изнесува 253 дена за 5-те години. Обврските ги плаќаат во уште подолги рокови, за 484 дена просечно. Вообичаено во бизнисот, компаниите што плаќаат со олку долги рокови се избегнуваат или, поради роковите на плаќање, им се даваат значително повисоки цени од пазарните. Кредитната способност покажува дека вкупните долгови на анализираните претпријатија се малку повисоки од нивниот капитал и резерви

Финансиска анализа на работењето на државните претпријатија