• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од ископ на јаглен и јаловина во Рудник Брод - Гнеотино ПЕ Рудници Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 2,908,700,000.00
Министерство за култура Изведување на градежни, градежно-занаетчиски, ентериерни и инсталатерски работи на објект Голема концертна сала за Македонска Филхармонија STRABAG AG 1,666,632,000.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Изградба на Панорамско тркало со придружни објекти и мост во централното градско подрачје на Скопје Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 1,128,981,761.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Дизел гориво МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 1,032,300,000.00
Н.У.Ц.К. Иљо Антески-Смок Изведба на градежни, градежно-занаетчиски работи и сите други работи, клуч на рака за изградба на објект театар и библиотека во Тетово Друштво за производство градежништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИ 819,504,100.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Набавка, испорака, монтажа и пуштање во работа на опрема за подобрување на телекомуникациите и вмрежувањето на АД ЕЛЕМ Друштво за трговија и услуги ЕРИКСОН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 713,987,988.00
Општина Чаир Надземен пешачки премин – (споменик обележје плоштад Скендербег – фаза 2) Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 663,964,093.00
АД МЕПСО Изведба на реконструкција и адаптација на фасада со цел подобрување на енергетската ефикасност и реконструкција на внатрешност на административна зграда - Дирекција на АД МЕПСО Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип 650,612,485.00
Јавно претпријатие за државни патишта Надзор над изградба на автопат А2, делница Кичево - Охрид Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје 621,427,767.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-213/2013 Проектирање и изградба на објект шестоседа жичара на Ски центар Попова Шапка Leitner AG/SpA 581,002,500.00
  • Сподели