• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот август 2014 - август 2016 година Друштво за внатрешна и надворешна трговија, застапување и услуги МЕДИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје 336,991,727.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон Uo/U 20/35 kV Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ Стојмир и други ДОО увоз-извоз Скопје 333,200,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од ископ на јаловина (откривка) во Рудник Суводол – ПЕ Рудници Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 307,272,000.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на фекална канализација во населсно место сопиште и локалите „Сончев Град“ и одведување на отпадните води низ општините Аеродром и Кисела Вода по принцип „клуч во раце“ Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 294,945,748.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1 (еден) нафтен дериват - Еуросупер БС 95 ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 267,666,667.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведба на градежни и градежно-занаетчиски работи за ентериерно уредување и адаптација на Кула 6 во објектот на Владата на Република Македонија Друштво за градежништво услуги и трговија АСПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 249,564,445.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Геолошки и геотехнички доистражувања на јагленовото лежиште „Брод-Гнеотино“ Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје 248,425,058.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Центрифугирани армиранобетонски столбови, конзоли, ногари и столбни трафостаници Фабрика КАРПОШ - Акционерско друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје 247,800,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Набавка и испорака на транспортни гумени ленти, за потребите на РЕК Битола Трговско Друштво за машиноградба и посредување во прометот ССА ДООЕЛ Благуна експорт-импорт Скопје 239,599,000.00
Министерство за здравство Набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот август 2014 - август 2016 година Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 220,886,574.00
  • Сподели