• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за животна средина и просторно планирање Изградба на втора фаза од водоводниот систем Тетово Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 114,999,913.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Набавка на лекови Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 113,925,926.00
Општина Центар Изградба на детска градинка „Кочо Рацин“ - Скопје Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 112,132,256.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ангажирање на консултант за изработка на физибилити студија и имплементација на проект - Модернизација на ТЕ Осломеј Друштво за инженеринг и консалтинг АФ-ЦОНСУЛТ ДООЕЛ Скопје 109,003,695.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Еуродизел Д-Е V........1.800.000 литри Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 103,840,000.00
Министерство за транспорт и врски Надзор над изградба на магистралниот гасовод на Република Македонија, лот 1, делница: Клечовце-Штип-Неготино Друштво за планирање, проектирање и инженеринг ПРОСТОР ДОО - Куманово 103,014,000.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на основна внатрешна инфраструктура за ТИРЗ „Струга“ Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 101,476,917.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Набавка на електрична енергија Друштво за производство, трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 98,202,184.00
Министерство за транспорт и врски Набавка на работи за одвојување на фекална од атмосферска канализација и изградба на нова атмосферска канализација во Кочани, општина Кочани по принцип „клуч во раце“ Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 96,247,980.00
Општина Штип Набавка, транспорт и испорака на екстра лесно масло за домаќинство - 1(ЕЛ-1) за основните и средните училишта, детските градинки и зградата на ЕЛС Штип Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 95,580,000.00
  • Сподели