• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕВН Македонија АД- Скопје 20/0,4 kV/kV Бетонски компактни трафостаници Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 166,911,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Дистрибутивни трансформатори Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 166,567,430.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Мерно разводни ормари (без вградување во зид) за директни мерни уреди - Специјална изведба номинален напон Uo/U 0,23/0,4 kV Друштво за производство и трговија РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ-ТЕП ДООЕЛ Скопје 161,386,116.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Изведба на работи за градежно-геотњхничко санирање на одрони покрај пристапен пат -заштита на косини од пристапниот пат до брана Св.Петка Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје 157,176,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Набавка на електрична енергија - по спецификација Друштво за производство, трговија и услуги МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје 153,400,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на мерно-разводни ормари (мини, нормални, вградени и за улично осветление) Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје 153,011,247.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Транспорт на јаглен од РЕК Битола - Рудник Брод Гнеотино до депонија на Рудник Осломеј Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт МИС-КОМЕРЦ Митко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 149,742,000.00
Министерство за здравство Набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот август 2014 - август 2016 година Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 149,168,166.00
Министерство за здравство Набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот август 2014 - август 2016 година Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 147,505,888.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ремонтни активности за 2014 г.-Услуги од специјализирана работна рака во РЕК БИТОЛА Друштво за проектирање, производство и монтажа на челични конструкции и опрема, увоз-извоз ФАКОМ АД - Скопје 143,715,074.00
  • Сподели