• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за внатрешни работи на РСМ Масло за горење – екстра лесно ...1.400.000 литри Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 82,600,000.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Адаптација на објект „Милениумски крст на Водно“ - Скопје Друштво за производство и промет на големо и мало ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 82,243,587.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од ископ на јаловина (откривка) во Рудник Суводол – ПЕ Рудници Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 79,768,000.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на внатрешна инфраструктура за ТИРЗ Кичево Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 77,987,723.00
Министерство за образование и наука Откуп на учебници за основно и средно образование Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 77,192,686.00
Министерство за образование и наука Санација на СД „Гоце Делчев“ Општина Карпош-Скопје Друштво за производство, трговија, градежништво, угостителство и услуги ВИА ДОО увоз - извоз Вевчани 76,397,375.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на нафтени деривати (гориво) со користење на безготовинска картичка за плаќање Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 76,239,633.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Броила со вграден ГСМ модем и прекинувач Elster GmbH 75,737,652.00
Јавно претпријатие за државни патишта Рехабилитација на државен пат Р2133 делница Липково - Оризари Компанија Ескаватори Урошевац Р.Косово 73,927,000.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на градежни и градежно - занаетчиски работи за изработка на тераса со посебна заштита и кровна проодна тераса за објектот на Владата на Република Македонија Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 73,781,015.00
  • Сподели