• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
АД Електрани на Македонија - Скопје Одлеаноци за РЕК БИТОЛА Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир Хисар 73,616,356.00
ФОД ДООЕЛ Новаци АД ЕЛЕМ Скопје Проектирање и изведба на хала и сообраќајно уредување со сите фази по повик со понудена цена за 1 м2 Друштво за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ 72,570,000.00
ЈП Комунална хигиена Скопје горива Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 72,484,534.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуги за осигурување на имот и вработените во АД ЕЛЕМ за 3 осигурителни години во траење до 31.12.2016 Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д.Скопје-Виена Иншуренс Груп 72,000,000.00
Државен Универзитет во Тетово Реконструкција, адаптација и изградба на други објекти Друштво за Градежништво производство, Промет и услуги ИНЖЕНЕРИНГ-ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино 71,504,185.00
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија Скопје Алтернативни лекови за премостување на инхибиторна активност Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје 68,379,173.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на нафтени деривати (гориво) со користење на безготовинска картичка за плаќање МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 67,636,035.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Градежни работи за санација на оџак 1 со изработка на основен ревидиран проект по систем “клуч на рака” во ТЕ РЕК Битола Друштво за изградба и одржување на топлотехнички постројки,трговија и услуги ВАТРОСТАЛНА Михајло и останати Друштво со ограничена одговорност Скопје 67,118,400.00
Општина Гевгелија Изградба на примарна и секундарна сообраќајна мрежа за Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија Друштво за градежништво проектирање и трговија ЕУРОИНГ Ѓорѓе ДООЕЛ Гевгелија 66,993,134.00
ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје Изградба на примарна и секундарна сообраќајна мрежа за Мултинаменски комплекс „МИЛЦИ“ Гевгелија Друштво за инженеринг и проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје 66,224,401.00
  • Сподели