• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Јавно претпријатие за државни патишта Надзор над изградба на автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе - Штип Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО Скопје 496,362,116.00
Албански Театар - Скопје Градежни работи за реконструкција, адаптација и санација на објектот на НУ Албански Театар –Скопје Lamone Moreda 495,599,998.00
Министерство за здравство Набавка на инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шекер и инсулински пумпи со потрошен материјал за периодот август 2014 - август 2016 година Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје 462,897,140.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Работи за изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи за доизградба и довршување на сите фази на управна зграда на ЈП Водовод и Канализација Скопје, според предмер пресметка Друштво за градежништво, посредување, трговија и услуги АЛДИНГ-ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 462,470,215.00
Министерство за здравство Тестови за биохемиска анализа Друштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ СкопјеДруштво за промет и консалтинг ФАРМАХЕМ ДООЕЛ Скопје 434,242,018.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуги за осигурување на имот и вработените во АД ЕЛЕМ за 3 осигурителни години во траење до 31.12.2016 Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д.Скопје-Виена Иншуренс Груп 432,191,970.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на градежни и градежно занаетчиски работи за изградба на административен објект Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 431,408,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Броила со вграден ГСМ модем и прекинувач Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје 414,254,988.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-108/2014 Услуга од помошна механизација на повик за РЕК Битола Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 353,858,400.00
Министерство за култура Изведување на преостанати градежни работи и градежно – занаетчиски работи (затворена карабина) на објект „Македонската филхармонија“ Скопје Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 347,970,848.00
  • Сподели