• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 218,506,028.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Набавка и имплементација на систем за автоматска локација и електронски систем за наплата во возилата на ЈСП Скопје Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје 215,010,410.00
Министерство за здравство Предмет на договорот е набавка на работи- реконструкција, пренамена и адаптација на Здравтсвен Дом Кичево за потребите на ЈЗУ Општа болница Кичево Трговско друштво за производство трговија и услуги ИНСТАЛАЦИЈА увоз-извоз Исмаил ДООЕЛ с. Д. Дол Зајас 207,278,800.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга од ископ на јаловина (откривка) во Рудник Суводол – ПЕ Рудници Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 201,603,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка и одржување на систем за управување со броила, со комуникација преку НН мрежа (PLC систем) ADD Bulgaria OOD 199,675,310.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 01-104/2014 Непредвидени работи при изградба на административниот објект“Деловна зграда на АД ЕЛЕМ“ STRABAG AG 186,617,499.00
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Изградба на пристапен пат за брана „Речани“ на Оризарска река, Кочани Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНС МЕТ ДОО Скопје 184,391,520.00
Министерство за здравство Набавка на Лекови за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 182,010,244.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Рамковна спогодба за Управување со Мониторинг Центар, набавка на дислоцирана собирна единица, инсталација и одржување на комуникациски уреди и централна комуникацска опрема Друштво за консалтинг и услуги КРЕМАК-М ДООЕЛ Скопје 174,184,992.00
Министерство за здравство Набавка на Вакцини за континуирана имунизација и имунизација по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за 2014 и 2015 година Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДОО увоз-извоз Скопје 171,693,191.00
  • Сподели