• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон Uo/U 20/35 kV Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 142,800,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Реконструкција и замена на водоводни цевки (азбест цементни и поцинкувани) од разни профили – според проекти, за период од 12 месеци Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 141,600,000.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1 нафтен дериват - Еуродизел БС (Д-Е-V) МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 138,788,100.00
Министерство за здравство Набавка на инфузиони раствори за потребите на јавните здравствени установи во Република Македонија Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 138,245,742.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на 1 нафтен дериват - Еуродизел БС (Д-Е-V) ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 133,832,388.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Светли деривати за сопствени бензиски пумпи на АД ЕЛЕМ(еуро дизел Д Е V и еуро супер 95 БС Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 128,160,000.00
Министерство за информатичко опшество и администрација Набавка на информационен систем за управување со човечки ресурси Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ ДООЕЛ Скопје 122,900,000.00
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија Скопје Фактори на коагулација Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 122,594,609.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 16-358 Услуга од користење на сирова вода од ЈП Стрежево без претходен третман за РЕК Битола ЈП Стрежево 120,317,237.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Елктромонтажни, градежни и земјени работи Друштво за проектирање, производство, промет и услуги АДЦ ДООЕЛ Скопје 117,410,000.00
  • Сподели