• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на мерни ормари за полуиндиректни мерни уреди Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје 66,080,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија за 2014 година Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 64,426,189.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на фекалнa канализациja за село Лескоец-II и III фаза, општина Охрид по принцип „клуч во раце“ Трговско друштво за производство,трговија и услуги КОНТИ ХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија 63,301,100.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуги за осигурување на имот и вработените во АД ЕЛЕМ за 3 осигурителни години во траење до 31.12.2016 Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д.Скопје-Виена Иншуренс Груп 61,800,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Елктромонтажни,градежни и земјени работи Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 61,360,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на комуникациски уреди за системот за дојава и мониторинг на броила Kremak EOOD 60,179,979.00
Општина Кичево Реконструкција на ,,Булевар ослободување,, Оп. Кичево (повторена постапка) Друштво за трговија, производство и услуги АС СЕЊАК увоз-извоз Селаудин Арифи ДООЕЛ Кичево 60,062,000.00
  • Сподели