• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2014

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за транспорт и врски Изградба на пат с.Костинци – с.Зрзе – Манастир Св.Преображение Христово, општина Долнени (од км 0+000,00 до км 7+593,01) Фабрика КАРПОШ - Акционерско друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје 95,432,264.00
Град Скопје Реконструкција на фасада на објект „Сити Галери“ Друштво со ограничена одговорност за проектирање, градежништво, внатрешна и надворешна трговија УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован с.Возарци Кавадарци 92,625,756.00
Министерство за здравство Лабораториска опрема за потребите на производството на радиофармацевтици во ПЕТ (Позитронска Емисиона Томографија) Центар - Скопје COMECER S.P.A. 90,820,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Избор на Економски оператор за обезбедување на услуги во и поврзани со мобилна телефонија Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА Акционерско друштво за мобилни комуникации-Скопје 88,500,000.00
ЈП Македонска радиодифузија Набавка на ДВБ-Т опрема за допокривање на територијата на Република Македонија со дигитален сигнал и тоа: микробранова опрема Ceragon Networks AS 86,369,068.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Изолиран нисконапонски воздушен кабел-самоносив кабловски сноп (СКС) Uo/U 0,6/1 kV со самоносечки проводник и самоносив кабловски сноп Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРОЕЛЕМЕНТ Стојмир и други ДОО увоз-извоз Скопје 85,799,000.00
Општина Струмица За изведба на улици и уредување на градежно земјиште по програми FA, FD, J2, JA, JD, JG, JI, JL I JN на општина Струмица. Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз УНИВЕРЗАЛ ГРАДБА ДООЕЛ Струмица 85,000,000.00
Општина Гази Баба Изградба на фекална канализациона мрежа за населените места Трубарево, Гоце Делчев, Јурумлери и Идризово Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 85,000,000.00
Град Скопје Изградба на Плоштад „ВМРО“ Друштво со ограничена одговорност за проектирање, градежништво, внатрешна и надворешна трговија УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован с.Возарци Кавадарци 84,680,340.00
Општина Куманово Организирање на превоз на ученици во основни и средни училишта во Општина Куманово во учебната 2013/2014 година Друштво за производство, трговија и услуги УПМ-ГРУП ДООЕЛ Куманово 84,337,311.00
  • Сподели