• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје Рамковна спогодба за јавна набавка на природен гас до 38.000.000Nm3 Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје 3,667,687,800.00
Јавно претпријатие за државни патишта Изградба на регионален пат Р2246 делница, Извор (спој со А2) – Гарски Мост Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга 1,460,072,406.00
Н.У.Ц.К. Иљо Антески-Смок Втора фаза за изградба на нов објект за театар и библиотека во Тетово Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 1,420,217,359.00
Министерство за здравство Биолошка моноклонална и таргет терапија Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 1,331,792,536.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје ЈН 233/2021 Проширување на изработка на усек за раздвојување во ПК ПЈС. Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 1,156,400,000.00
Град Скопје Изградба на раскрсница ул. „Скупи“ и бул. „8-ми Септември“, раскрсница бул. „8-ми Септември“ и бул. „Никола Карев“, бул. „Никола Карев“ и ул. „Словенечка“ Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 1,138,612,544.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје ИскОП на инвестициска откривка во Рудник ПЈС (РЕК Битола) Друштво за производство, трговија и услуги РУД-КОП увоз-извоз ДООЕЛ Битола 849,600,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје ИскОП на инвестициска откривка во Рудник Брод Гнеотино (РЕК Битола) Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 849,600,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Изработка на усек за раздвојување во ПК ПЈС Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 807,120,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ископ на јаглен и меѓуслојна јаловина во Рудник Брод-Гнотино (РЕК Битола) Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 785,821,000.00
  • Сподели