• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Град Скопје Изградба, реконструкција и одржување на ул. “Борис Трајковски“ од крстосница во нас. “Пинтија“ до кружен тек пред мост на Маркова река, Фаза 2 Друштво за транспорт градежништво и трговија ВАТО ДОО Студеничани 246,669,433.00
Министерство за здравство Вакцини за имунизација на населението на РСМ за период од 3 години Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 234,118,500.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за период декември 2020 – декември 2022 година за потребите на населението на Република Северна Македонија Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 229,396,650.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за период декември 2020 – декември 2022 година за потребите на населението на Република Северна Македонија Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 227,615,130.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Помошна механизација за ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за производство,трговија и услуги ТЕИКОМ ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 220,774,932.00
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Гориво за земјоделска механизација МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 220,000,000.00
Министерство за здравство Лекови за лекување на ретки болести Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 219,685,319.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Подршка и одржување на системот за лични документи Veridos GmbH 218,300,000.00
Министерство за здравство Изведба на замена на времените објекти од амбулантно-поликлиничка дејност на Здравствен дом Скопје Друштво за технички прегледи,испитување и анализа ЕНЕРЏИ МЕИНТЕНЕНС СОЛУШНС ЕМС ДОО Скопје 211,102,000.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Одржување на хигиена и тековно одржување на објектите на државната управа Друштво за производство,трговија,посредување и услуги БАПАЛ Благој ДООЕЛ експорт-импорт,Скопје 208,781,734.00
  • Сподели