• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Помошна механизација за ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за производство,трговија и услуги ТЕИКОМ ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 206,311,200.00
Министерство за здравство Биолошка моноклонална и таргет терапија Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 204,426,717.00
ЖРСМ Транспорт АД-Скопје Дизел гориво и нафтени деривати Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 200,458,400.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Физичко обезбедување на објектите на државната управа Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје 198,237,168.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Осигурување на имот, моторни возила, сеопфатно осигурување од одговорност и вработени Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје 185,162,009.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Осигурителни услуги Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп 184,000,000.00
Општина Центар Изградба на Детска Градинка во населба Пролет Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 182,007,917.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Помошна механизација за ПЕ Рудници (РЕК Битола) Трговско друштво СИНПЕКС ДОО Битола 179,360,000.00
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. Набавка на основни средства-товарни моторни возила опремени со специјална опрема за чистење на снег Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје 177,000,000.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на меркантилна пченица Друштво за производство, транспорт трговија и угостителски услуги КОКРА Е АРТ-1 ДОО експорт-импорт с.Порој,Тетово 174,300,000.00
  • Сподели