• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ГА-МА АД - Скопје Градба на индустриски објект со основна класа на намена Г2 на ГП 6.27, КО Ржаничино, Општина Петровец, Скопје Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ 113,776,373.00
Јавно претпријатие за државни патишта Реконструкција на државен пат P2133, делница Ропалце - Матејче Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 113,332,415.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Реконструкција доградба и замена на водоводни мрежи Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 112,100,000.00
Општина Илинден Изградба на училиште Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 111,630,863.00
Општина Гостивар Санација и реконструкција на локални улици и патишта во општина Гостивар Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар; Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица; Друштво за производство трговија и услуги ЕСКАВАТОРИ - МК ДООЕЛ Скопје; Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги, увоз-извоз БИТЕМ ДООЕЛ Скопје; ГД ГРАНИТ АД Скопје; Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД; Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВЕ ГРУПА ДООЕЛ Радовиш; Друштво за транспорт, градежништво и трговија ВАТО ДОО Студеничани 110,874,000.00
Град Скопје Реконструкција на бул. Киро Глигоров Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги ЈУ-БАЈ 2 Амет ДООЕЛ с.Бојане Скопје 110,400,741.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Трифазни маслени дистрибутивни трансформатори од 50-1600 кВА Kimtech Bulgaria Ltd. 109,497,510.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Медицински и технички гасови, течен медицински кислород и азот Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ ДОО Скопје 109,441,162.00
Министерство за здравство Медицинска опрема, за потребите на ЈЗУ Универзитетска Клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје - Линеарен акцелератор за вршење на брзи и точни терапии IMRT-VMAT Друштво за производство, промет и услуги БИ-МЕК ДОО Скопје 108,835,091.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Моторни возила по пат на оперативен лизинг Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје 108,029,700.00
  • Сподели