• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Биолошка моноклонална и таргет терапија Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 157,567,329.00
Министерство за здравство Коагулациони фактори и незаместителна терапија за хемофилија Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 154,864,717.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Услуга од градежна механизација за потребите на рударската оператива во ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 153,400,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје ЈН 16/2021 Изработка на усек за раздвојување на во ПК ПЈС Трговско друштво за градежништво,производство,трговија и услуги - ТОПЛИНА - увоз-извоз ДООЕЛ с.Подмолје, Охрид 153,400,000.00
Министерство за животна средина и просторно планирање Изградба на канализациона мрежа за н.м. Камењане и Боговиње, општина Боговиње Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино 142,842,272.00
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изградба на основна внатрешна и надворешна инфраструктура во ТИРЗ Скопје 2 и ИЗ Косел Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 142,751,427.00
Општина Гостивар Изградба на фекална и атмосферска канализација низ територијата на општина Гостивар Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 141,600,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Набавка на електрична енергија Друштво за градежништво и трговија АЌУА-ИНЖЕНЕРИНГ АГЕ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 141,600,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон U0/U 20/35 kV Друштво со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија,Скопје 141,600,000.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Обезбедување на комуникациска инфраструктура и Е-Cloud платформа, функционална и оперативна надградба, опрема и делови за потреби на Систем за контрола и управување на јавниот градски транспорт и електронска наплата на билети со вклучена подршка и одржување за период од 24 месеци Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје 138,927,658.00
  • Сподели