• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за внатрешни работи на РСМ Надворешни гуми - пневматици Друштво за производство, трговија и услуги ПНЕУМАТИК ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје 82,600,000.00
Министерство за одбрана - сектор за логистика Гориво моторно, еуросупер и еуродизел Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје 82,352,200.00
ЈП „Национални шуми“- п.о.-Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 80,480,450.00
Министерство за здравство Лекови за лекување на ретки болести Друштво за трговија и услуги ЕУРО - ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола 79,891,539.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Реконструкција и изградба на канализациона инфраструктура Друштво за производство, инженеринг, услуги и трговија КОНСТРУКТОР ДОО експорт-импорт Скопје; Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт 79,060,000.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар Друштво за градежништво, производство, трговија, угостителство и услуги ВИА ИНЖИНЕРИНГ 78,623,723.00
Град Скопје Изградба на улица Васко Карангелески од раскрсница со улица Трета македонска бригада до раскрсница со бул. Јане Сандански Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар; Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица; Друштво за производство трговија и услуги ЕСКАВАТОРИ - МК ДООЕЛ Скопје; Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги, увоз-извоз БИТЕМ ДООЕЛ Скопје; ГД ГРАНИТ АД Скопје; Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД; Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВЕ ГРУПА ДООЕЛ Радовиш; Друштво за транспорт, градежништво и трговија ВАТО ДОО Студеничани 77,582,973.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект УB 41 ГП 8 Сарај Скопје Друштво за производство градежништво транспорт угостителство трговија и услуги УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИ 75,736,891.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Сервис на гасни мотори (Енергетика) Друштво за производство, промет и услуги ФЛЕКС ПОВЕР ДОО увоз-извоз Скопје 75,520,000.00
Агенција за задолжителни нафтени резерви Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 75,225,000.00
  • Сподели