• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЕЛС - Општина Прилеп VAA-ИЗГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА Развојна програма Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, Битола 133,267,179.00
Агенција за храна и ветеринарство Лабараториски услуги за здравствена заштита на животните од заразни болести Факултет за ветеринарна медицина 133,077,820.00
Министерство за животна средина и просторно планирање Изградба на фекалeн колектор, фекална канализација и атмосферска канализација за Урбан блок 21 во Гостивар Друштво за производство, градежништво, трговија и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ 130,654,410.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Земјено- градежни и ел. монтерски работи за КЕЦ-ови Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 128,620,000.00
Министерство за животна средина и просторно планирање Изградба на канализациона мрежа за н.м. Камењане и Боговиње, општина Боговиње Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с. Трубарево - Скопје 123,207,973.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за период декември 2020 – декември 2022 година за потребите на населението на Република Северна Македонија Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 119,265,300.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Земјено- градежни и ел. монтерски работи за КЕЦ-ови Друштво за градежништво трговија и услуги АДРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 118,000,000.00
ГА-МА АД - Скопје Тековно оддржување и итни приклучоци (градежни работи) Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 118,000,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Регистарски таблици за моторни возила Трговско друштво за сообраќај, внатрешен и надворешен промет КВАНТУМ ДОО Скопје 118,000,000.00
Град Скопје Реконструкција на фасада и кровен покривач на објект ЈУ „Универзална сала“ – Скопје Градежно проектантско трговско друштво УНИВЕРЗАЛ-БАЛКАН ДОО увоз-извоз Скопје 115,173,789.00
  • Сподели