• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за внатрешни работи на РСМ Потрошни материјали за ОКТИВ Друштво за трговија и услуги БИОСИСТЕМИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 64,664,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Потрошен материјал за ДНК анализи Друштво за трговија и услуги БИОСИСТЕМИ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 64,664,000.00
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. Набавки на стоки-гранулиран дробен камен од варовничко потекло за изработка на асфалтни мешавини- за Асфалтна база Лепенец, Велес,Штип во времетраење од 2(две) години Друштво за транспорт, трговија и услуги ФАМАКОМ ДОО увоз-извоз Велес 63,661,000.00
Град Скопје Одржување на јавно осветлување и градски часовници Друштво за проектирање, инженеринг и промет ЕЛЕКТРОИЗГРАДБА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 62,620,240.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Земјено- градежни и ел. монтерски работи за КЕЦ-ови Друштво за телекомуникации и трговија ИТС ИСКРАТЕЛ Телекомуникациски системи ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 62,540,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Меѓународен тендер лекови годишна количина Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 62,500,092.00
Министерство за здравство Набавка на гас за ЈЗУ во Комплекс Клиники Мајка Тереза Скопје Друштво за трговија МАКПЕТРОЛ ПРОМ - ГАС ДООЕЛ Скопје 62,265,768.00
Јавно претпријатие за државни патишта Надзор на градежни работи на државни патишта финансирани од ЕБОР, Тендер 5 Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје 62,264,470.00
Царинска управа на РМ Услуги за унапредување на СОЦДАД INTRASOFT International 61,721,625.00
  • Сподели