• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2021

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2021 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Реконструкција, пренамена, адаптација, доградба и надградба на ЈЗУ Општа болница Кичево - за реализација на втора фаза Трговско друштво за производство трговија и услуги ИНСТАЛАЦИЈА увоз-извоз Исмаил ДООЕЛ с. Д. Дол Зајас 351,631,336.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон U0/U 20/35 kV Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 330,400,000.00
Министерство за здравство Инсулин, глукагон, инсулински игли и ленти за мерење шеќер и инсулински пумпи со потрошен материјал за период декември 2020 – декември 2022 година за потребите Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 309,474,480.00
Министерство за здравство Коагулациони фактори и незаместителна терапија за хемофилија Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 307,125,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје ЈН 232/2021 Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударска оператива во ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 299,414,380.00
Министерство за транспорт и врски Изградба на насипна брана со придружни објекти „Отиња“, општина Штип Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, Битола 291,939,199.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи Друштво за градежништво трговија и услуги ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз извоз Скопје 283,200,000.00
Општина Штип Jавно приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за јавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување и развој во ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка- Подружница во Република Македонија, Охрид 272,432,103.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Одржување на хигиена и тековно одржување на објектите на државната управа Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 263,132,929.00
Министерство за здравство Вакцини за имунизација на населението на РСМ за период од 3 години Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 252,099,750.00
  • Сподели