• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје јавна набавка на масло за греење - мазут до 55.000.000kg Друштво за производство ,трговија и услуги РКМ ДООЕЛ Скопје 1,381,072,000.00
Влада на РС Македонија - Генерален секретаријат софтверски лиценци Друштво за производство, трговија и услуги АИТОНИКС АД Скопје 952,714,127.42
Јавно претпријатие за државни патишта Изградба на автопат А4, делница ГП „Блаце“ – Скопје (клучка „Стенковец“), Подделница 1 – проширување на постоен пат А4 од ГП „Блаце“ до с. Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. Блаце“ Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 881,742,867.03
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје природен гас 63.000.000Nm3 Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје 817,740,000.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ Еуродизел БС-V Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 814,200,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Целосно еднофазни и трифазни електронски броила со GPRS+LTE модем и реле за директно приклучување. со мерење на активна енергија и профил на оптоварување Iskraemeco, d.d. 574,754,400.00
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. Набавки на стоки на Битумен 50/70 за производство на асфалт во времетаење од 2(две) години Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга 523,958,940.00
Јавно претпријатие за државни патишта Рехабилитација на државен пат А2, делница Куманово – Страцин (фаза 2) Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 442,373,103.73
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. Набавки на стоки на Индустриска сол за патишта во времетраење од 2(две) години Друштво за трговија,производство и услуги ДИМАКС РУДНИЦИ ДООЕЛ Сопотница, Демир Хисар 424,741,495.60
Државна видеолотарија на Република Македонија Набавка на најмногу 1.500 нови видеолотариски терминали сукцесивно за период од 2 години Euro Games Technology Ltd. 402,732,719.70
  • Сподели