• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за внатрешни работи на РСМ Услуги за колективно осигурување на вработени и осигурување од автоодговорност, автокаско и зелен картон Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје 71,390,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива во ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за производство, трговија и услуги ДИГЕР увоз извоз ДООЕЛ Битола 70,800,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Униформа за припадници на специјална полиција Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје 68,735,531.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ МАСКИ хируршки со ластик за еднократна упореба - двослојна, МАСКИ хируршки на врзување за еднократна упореба - двослојна Друштво за производство, промет и услуги ГИФТИ ТЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 68,511,980.00
ЈП „Национални шуми“- п.о.-Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 68,277,466.20
Министерство за здравство Изградба на нов објект Поликлиника Сарај при ЈЗУ Здравствен дом - Скопје Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОВИА ДООЕЛ Желино 67,386,530.29
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Опрема за парна турбина (РЕК Битола) Kedra 64,968,483.66
Агенција за стоковни резерви Набавка на меркантилна пченица Друштво за производство, трговија и услуги АГРОГЛОБАЛ ТРЕЈД ДОО Скопје 64,890,000.00
Министерство за образование и наука Рехабилитација на средни училишта во РСМ Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 64,785,986.59
ЈП Комунална хигиена Скопје Специјални комунални возило и останати возила(кипер,цистерни,метлачки) Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес 63,602,000.00
  • Сподели