• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Реконструкција, санација на бетонските облоги на Водостанските шахти ХЕ „Вруток“ према изготвено санационо решение (ХЕЦ Маврово) Друштво за производство и промет на големо и мало ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 206,493,179.60
ЈП Комунална хигиена Скопје Специјални комунални возило и останати возила(кипер,цистерни,метлачки) Друштво за трговија и посредување КАРГОМАКС ДООЕЛ Миладиновци Илинден 200,010,000.00
Државен завод за статистика Лаптопи Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје 199,498,110.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Изработка на дренажни бунари и пиезометри со придружна опрема за одводнување за заштита на ПЈС и ПК Брод Гнеотино од подземни води (РЕК Битола) Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, Битола 177,000,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Поправка и сервисирање на возила во сопственост на МВР Договорот е склучен со повеќе фирми 165,082,000.00
Министерство за образование и наука Откуп на учебници и придружен дидактички и работен материјал за основно образование за учебната 2020/2021 година (Дел 4) Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 162,294,942.10
Град Скопје Изградба, реконструкција, одржување на бул. „Никола Карев“ - фазна реализација (од влез во касарна „Илинден“ до „Момин Поток“) Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги ЈУ-БАЈ 2 Амет ДООЕЛ с.Бојане Скопје 160,764,941.68
Агенција за задолжителни нафтени резерви Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 153,864,032.38
Агенција за задолжителни нафтени резерви Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 153,864,032.38
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Мерно- разводни ормари (МРО) - стандардна изведба Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје 153,400,000.00
  • Сподели