• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Коагулациски фактори и незаместителна терапија за хемофилија Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 103,194,000.00
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Градежни работи за изградба на постројка за пречистување на вода за пиење во општина Карбинци Друштво за производство,услуги и трговија АЛФА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 101,910,757.82
Град Скопје Изградба, одржување и реконструкција на бул. Босна и Херцеговина (согласно основен проект за измена на проект за дел од ул. Босна и Херцеговина од раскрсница со бул. Христијан Тодоровски Карпош до раскрсница со ул. Кемал Сејфула и ул. Александар Урдаревски, општина Бутел - Скопје) Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар 101,715,319.14
Министерство за одбрана - сектор за логистика Електрична енергија Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 98,859,999.98
ЕВН Македонија АД- Скопје 20/0,4 kV Бетонски компактни трафостаници (КБТС 800 kVA, 1250 kVA и 2x1000 kVA) Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 97,325,813.54
Министерство за внатрешни работи на РСМ Еуродизел и Еуросупер 95 Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 94,400,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Еуродизел и Еуросупер 95 Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 94,400,000.00
Министерство за образование и наука Рехабилитација на основни и средни училишта во РСМ Друштво за градежништво, производство, услуги и трговија ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 93,928,391.29
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект ГП 5.6.1 во Гевгелија Друштво за производство трговија угостителство градежништво и услуги АТРИУМ ДОО увоз-извоз Вевчани -Вевчани 93,318,152.26
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Нафтени деривати (гориво) – со користење безготовинска картичка за плаќање МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 91,034,429.72
  • Сподели