• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ископ на јаглен и меѓуслојна јаловина во ПЕ Рудник (РЕК Битола) Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 384,680,000.00
Град Скопје Изградба на бул. „АСНОМ“: Втора фаза: од улица „Васко Карангелевски“ до улица „Индустриска 1“, од km 0+834,69 до km 1+233.94 Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 365,630,552.57
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ископ на кровинска јаловина во Рудник ПЈС (РЕК Битола) Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 342,200,000.00
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Адаптација на постоечка филтер станица во Штип Друштво за инженеринг услуги ИСКРА СИСТЕМИ-М ДООЕЛ Скопје 333,021,882.12
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ископ на кровинска јаловина во Рудник Брод Гнеотино (РЕК Битола) Друштво за производство, трговија и услуги РУД-КОП увоз-извоз ДООЕЛ Битола 330,400,000.00
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Набавка на гориво за земјоделска механизација МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 280,000,000.48
Министерство за здравство Лекови за лекување на ретки болести Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 263,189,819.13
Агенција за задолжителни нафтени резерви Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 262,052,626.93
Агенција за задолжителни нафтени резерви Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 240,214,908.02
ЕВН Македонија АД- Скопје центрифугирани армиранобетонски столбови, конзоли и ногари за надземни мрежи со номинален напон 0,4kV, 20 kV и 35 kV и центрифугирани армиранобетонски столбни трафостаници Фабрика КАРПОШ - Акционерско друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски префабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи Скопје 207,230,572.20
  • Сподели