• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. Набавки на стоки на Боја за обележување на патишта разредувач и перла во времетрење од 2(две) години Друштво за трговија и услуги КРАФТИНГ ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 153,379,940.00
Агенција за храна и ветеринарство Лабараториски услуги за здравствена заштита на животните од заразни болести Факултет за ветеринарна медицина 143,530,063.15
ЈП Водовод и канализација - Скопје Реконструкција доградба и замена на водоводни мрежи Договорот е склучен со повеќе фирми 141,600,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Гумени транспортни ленти со платно (РЕК Битола) Kauchuk AD 141,600,000.00
Општина Гостивар Рамковна спогодба за изградба на фекална и атмосферска канализација низ територијата на општина Гостивар Друштво за градежништво и трговија АЌУА-ИНЖЕНЕРИНГ АГЕ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 141,600,000.00
ЈП Улици и Патишта - Скопје ГРАДЕЖНИ РАБОТИ Договорот е склучен со повеќе фирми 141,600,000.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Електрична енергија Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 141,600,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Набавка на електрична енергија Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 141,600,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Самоносив кабелски сноп СКС 1 kV Друштво за производство, трговија и услуги КАБЕКС КАБЛЕС ДООЕЛ Неготино 130,974,952.67
Јавно претпријатие за државни патишта Санација на свлечиште на регионален пат Р1308, Претор – Маркова Нога. Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, Битола 127,443,941.44
  • Сподели