• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Град Скопје Изградба на Партерно уредување на " Кеј 13 ти Ноември" ( од "Tелеком" до "Холидеј Ин") Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи СПЕКТАРТЕРМО ДОО Скопје 88,634,522.36
Царинска управа на РМ Набавка на акцизни марки за обележување на тутунски добра и течност за електронски цигари и за обележување на алкохолни пијалоци и меѓупроизводи Друштво за производство и трговија БАТО ЕНД ДИВАЈН ГРАФИКС ЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 88,500,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Мерно разводни ормари за директни мерни уреди -Специјална изведба Друштво за производство и трговија РАДЕ КОНЧАР-ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРИЧНИ ПОСТРОЈКИ-ТЕП ДООЕЛ Скопје 88,199,660.50
Министерство за образование и наука Изградба на нов училишен објект ПУ во с.Долно Блаце Општина Чучер Сандево и изградба на нов училишен објект ООУ Наим Фрашери во КО Мала Речица Друштво за градежништво, трговија и услуги НБ-ЦОМПАНУ ДОО Тетово 86,339,972.24
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на Нафтени деривати (гориво) – со користење безготовинска картичка за плаќање Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 86,175,552.46
Министерство за здравство Лекови за лекување на ретки болести Друштво за трговија, застапништво и маркетинг ЦАРСО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Илинден 86,133,600.00
Град Скопје Реконструкција, одржување на бул. Александар Македонски (фаза 2 и фаза 3) Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 84,207,069.14
Министерство за внатрешни работи на РСМ Униформа за припадници на специјална полиција Друштво за трговија и услуги ЈУНАЈТЕД ИНТЕРНЕШНЛ ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ увоз - извоз Гевгелија 83,108,580.00
Радовиш - орган на општината Јавна набавка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција и одржување на јавното осветлување во општина Радовиш, преку воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО модел Друштво за енергетски инженеринг ИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 83,081,173.97
Министерство за внатрешни работи на РСМ Услуги за тековно одржување на објекти на МВР со изведба на градежни, градежно-занатски, занатски, инсталатерски и други работи Друштво за градежништво трговија и услуги ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз извоз Скопје 82,600,000.00
  • Сподели