• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје ЈН 273-2020 Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива во ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за производство,трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ с.Братиндол Битола 123,900,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Хидротехничка опрема за одводнување за заштита на ПК ПЈС и ПК Брод-Гнеотино од површински води (РЕК Битола) Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, Битола 123,787,481.10
Министерство за труд и социјална политика Изведување на градежни работи за изградба на детска градинка во Општина Чаир, Скопје (2020-2022) Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 120,083,880.00
Министерство за здравство градежно-занаетчиски услуги за тековно оддржување на здравствените објекти во Република Северна Македонија Друштво за трговија,производство и услуги ЕВРОКОНЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица 119,014,800.00
Град Скопје Добавувач на електрична енергија за потребите на Град Скопје Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје 118,236,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Градежно санациски работи на мост на Р1204 над река Пчиња (Доброшане) Друштво за градежништво и проектирање СИНТЕК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 117,462,948.96
Министерство за образование и наука Откуп на учебници и придружен дидактички и работен материјал за основно образование за учебната 2020/2021 година (Дел 3) Друштво за продукција,маркетинг,дизајн,промет и услуги АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 115,791,483.78
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони Изведба на инфраструктурни објекти (сообраќајнам хидротехничка, гасоводна и електротехничка инфратсруктура) за дел од Булевар, улица1, улица3 и улица 9 во ТИРЗ Скопје 2 Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 106,902,886.10
Град Скопје Набавка на ПП автомеханичка скала Horoszcoop KFT Budapest 106,023,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Автобуси за потребите на РЕК Битола и нивно одржување во гарантен период (РЕК Битола) Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје 104,194,000.00
  • Сподели