• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за внатрешни работи на РСМ Мазут и екстра лесно гориво Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 82,600,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Изработка на ревидиран основен и инфраструктурен проект заедно со изведба на санација на цевковод брана за ПЕ Субодол до ТЕ3, приклучна шахта во РЕ Рудник до влезот на ТЕ Термоелектрана приклучна жахта ХПВ со замена на цевки и арматура (РЕК Битола) Друштво за градежништво, производство и услуги БВ ИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ 82,010,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Електрична енергија Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 81,549,460.05
Општина Гостивар Санација и реконструкција на локални улици и патишта во општина Гостивар. Друштво за градежништво,производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар 79,737,589.04
Агенција за задолжителни нафтени резерви Делива набавка на Еуросупер БС 95 ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 78,563,152.74
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Светли деривати за сопствени бензиски пумпи на АД ЕСМ (РЕК Битола) Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 77,880,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Гориво со вредносни ваучери Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 76,829,589.96
Град Скопје Реконструкција, одржување на бул. „Александар Македонски“ (фаза 1) Друштво за транспорт градежништво и трговија ВАТО ДОО Студеничани 75,136,040.98
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје ЈН 273-2020 Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива во ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за производство,трговија и услуги ЗИМАК Стретен ДООЕЛ с.Братиндол Битола 74,340,000.00
Град Скопје Изградба на ул. Есенинова и подземни бунари со линиски системи Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 72,085,805.88
  • Сподели