• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2020

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2020 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за здравство Коагулациски фактори и незаместителна терапија за хемофилија Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 63,359,297.30
Министерство за внатрешни работи на РСМ Гориво со вредносни ваучери МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 63,336,402.06
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија "Меѓународен тендер лекови годишна количина" Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје 62,417,700.45
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Лекови Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 62,301,101.70
ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија Скопје КЕСИ ЗА ЗЕМАЊЕ КРВ СО ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ПРЕРАБОТКА НА КРВТА И КРВНИТЕ КОМПОНЕНТИ Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 62,261,520.00
  • Сподели