• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Топлификација АД Скопје Масло за горење - мазут ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 895,321,460.00
Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ 11/2011 ДИЗЕЛ ГОРИВО (D-E IV) МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 805,008,000.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи за изградба на управна зграда на ЈП Водовод и канализација Скопје, според Изведбен проект со сите фази АЛПИНЕ БАУ ГМБХ Австрија преку подружница Скопје 610,378,476.00
Агенција за млади и спорт Изградба на 100 (сто) повеќенаменски терени за спорт во Република Македонија КОНСТРУКТОР ИНЖЕНЕРИНГ Д.Д. Сплит - Хрватска 592,075,689.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Градежни работи за изградба на објект Катна гаража 9.13 Голем ринг во Скопје – Градежен дел Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 553,634,499.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 183/2011 купопродажба и испорака на 12,000,00 кг масло за горење(Мазут-М1) МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 510,694,560.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуги од користење на помошна механизација на повик, за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј Мирсад Комерц Кичево 472,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ЈН 67/2011 Дополнителен ископ на јаловина и јаглен од свлечиштето на Микро локација -3 во Рудник Суводол -РЕК Битола Конзорциум: Гранит АД; ГП Битола 396,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје ополнителен ископ на јаловина и јаглен од локалитет “Стар Рудник“ во РЕК Осломеј, со дисконтинуирана технологија и ориентациона количина од 500.000т јаглен при што, на депонијата на ТЕ Осломеј, Извршителот ќе предава издробен јаглен со гранулација од 0мм до 30мм и минимална топлотна вредност од 6058 КЈ/кг., во се според Дополнителниот Рударски Проект Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 354,000,000.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на нафтени деривати за задолжителните резерви на Република Македонија ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 306,555,542.00
  • Сподели