• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Набавка на нафтени деривати за задолжителните резерви на Република Македонија ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 168,845,938.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Набавка на МАЗУТ М-1 НС ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 165,200,000.00
Општина Центар Испорака на монтажно-демонтажна конструкција за паркирање на патнички автомобили, изработка на главен, изведбен проект и ревизија и поставување на монтажниот објект за јавно паркирање на патнички автомобили на територија на Општина Центар ДФТ Масон Инженеринг ДООЕЛ 161,312,155.00
Министерство за правда Изградба на објекти во комплексот на Затвор Кумановo (село К’шање) Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 156,533,555.00
Општина Куманово Изградба на затворен спортски базен во Општина Куманово Друштво за градежништво Д.С. ГАЛАБ ДООЕЛ Скопје 155,736,784.00
Општина Чаир Изградба на објект Плоштад ,,Скендер Бег,, - прва фаза ИНТЕРНЕШЕНЕЛ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП Друштво за градежништво, трговија и услуги ДОО Скопје 153,015,662.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Нови , оригинални резервни делови за рударски машини од производниот програм на Такраф – Германија, за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз Акционерско друштво за надворешен и внатрешен промет Скопје 148,727,366.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Eнтериерно уредување на објектот за државни институции - Уставен суд на Република Македонија, Државен архив и археолошки музеј Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 143,711,585.00
Општина Центар Изградба на пешачки мост на река Вардар Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 142,628,960.00
Министерство за култура Изведување на завршни работи, изведба на сценографски елементи и ентериерна обработка за објект Музејски комплекс на Македонската борба, Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунизмот Друштво за производство и трговија ДЕСИГН ФАНТАСИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 141,741,600.00
  • Сподели