• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Кокра-Е- Арт ДООЕЛ 63,840,000.00
АД Македонска пошта услуга – хигиенско одржување на деловни простории Друштво за хигиенско-технички услуги Техно - Чист ДОО Скопје 63,720,000.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Кокра е Арт - 1 ДОО Тетово 63,420,000.00
Министерство за култура Изведување на завршни градежни и градежно-занатски работи на објект Музеј на македонската борба за државност и самостојност - „Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип 62,480,543.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на целосно електронски трифазни броила за директно приклучување Друштво за трговија, производство, услуги и сервис ИСКРА АТГ ДОО Скопје 62,394,652.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ УКРО за 2011-2012 КЕМОФАРМ ДООЕЛ Скопје 62,282,105.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Регистрирани лекови Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје 61,854,260.00
Министерство за транспорт и врски Набавка на 16 новопроизведени минибуси за градски превоз Zheng Zhou Yutong Group Co. LTD 61,590,695.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА БУНКЕР ЗА АКЦЕЛЕРАТОР И НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА БУНКЕР ЗА АКЦЕЛЕРАТОР Lamone Moreda 61,473,005.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Услуга за фиксна телефонија за потребите на АД Електрани на Македонија - Скопје Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје 60,180,000.00
  • Сподели