• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за образование и наука Подготовка, превод, печатење и дистрибуција на учебници за основно образование и за средно образование Графички центар 300,000,000.00
Министерство за транспорт и врски Надградба и реконструкција на објект – Управна зграда на Министерство за транспорт и врски во Скопје, локација: Центар – Мал Ринг, КП 9513 КО Центар 1 Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 298,679,947.00
М.Ж. ТранспортАД-Скопје Нафта и нафтени деривати Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 281,713,525.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ УКРО за 2011-2012 Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 254,054,907.00
ДРИСЛА – СКОПЈЕ ДОО Батинци, Студеничани Проектирање и изградба на инсталација за осигурување на медицински и друг вид опасен отпад ЕКОТЕЦХ МК ДООЕЛ - Скопје 250,047,192.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Консултански услуги за Проектот Бошков Мост Consortium Stucky - AF Consult 248,314,583.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на 20/0,4 kV/kV Бетонски компактни трафостаници Павел и синови електрик ДОО 247,800,000.00
ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Лекови за потребите на ЈЗУ УКРО за 2011-2012 Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 223,321,581.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Градежен Институт Македонија Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје 181,703,834.00
Министерство за транспорт и врски Набавка на 15 новопроизведени нископодни двокатни автобуси од отворен тип за панорамско рагледување Zheng Zhou Yutong Group Co. LTD 179,489,198.00
  • Сподели