• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Општина Аеродром Избор на фирма со потребната лиценца, според Закон за градење-лиценца Б за изведувач, за изведба на фекална канализација во населба Горно Лисиче Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица 140,302,000.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Набавка на лекови Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДОО Скопје 138,328,017.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на дополнителни и непредвидени градежни работи Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 136,343,599.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на дополнителни и непредвидени работи за изградба на административниот објект за Уставен суд на Република Македонија, Државен архив на Република Македонија и Археолошки музеј Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 135,409,760.00
Министерство за здравство Набавка за изведување на градежни и градежно – занаетчиски работи на објект за дијагностички центар за потребите на ЈЗУ Клиничка болница – Тетово АК Инвест ДОО Тетово 134,948,532.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи за изградба на управна зграда на ЈП Водовод и канализација Скопје, според Изведбен проект со сите фази АЛПИНЕ БАУ ГМБХ Австрија преку подружница Скопје 133,822,420.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Блок 3.8 објект 20 во Скопје Друштво за проектирање и градежништво ИМПЕКСЕЛ 2 ДООEЛ увоз-извоз с.Дебреше Гостивар 133,336,967.00
Министерство за образование и наука Изградба на ново основно училиште во Реонски центар Аеродром Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 129,998,953.00
ЈП Водовод и канализација - Скопје Фекален колектор и мрежа Лисиче - по предмер за земјани работи АЛПИНЕ БАУ ГМБХ Австрија преку подружница Скопје 129,782,125.00
Град Скопје Санација и реконструкција на улици БАГ КОП ДООЕЛ 127,000,000.00
  • Сподели