• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Кокра-Е- Арт ДООЕЛ 66,360,000.00
ССОУ Киро Бурназ - Куманово Превоз на ученици во средни училишта во Општина Куманово Друштво за превоз на патници и трговија ШТУЗ-ПАТНИЧКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 66,146,409.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Кокра е Арт - 1 ДОО Тетово 65,940,000.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Кокра е Арт - 1 ДОО Тетово 65,520,000.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Кокра е Арт - 1 ДОО Тетово 65,100,000.00
Општина Карпош Изградба, реконструкција и одржување на пешачки патеки и тротоари на територија на Општина Карпош ДПТУ АНИЗОР Драшко ДООЕЛ с. Шишево Сарај 65,000,000.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Мак Млин ДОО с. Чешиново 64,800,000.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Мак Млин ДОО с. Чешиново 64,800,000.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Кокра е Арт - 1 ДОО Тетово 64,800,000.00
Агенција за стоковни резерви Набавка на 40.000 тони меркантилна пченица - рефус Кокра е Арт - 1 ДОО Тетово 64,260,000.00
  • Сподели