• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за животна средина и просторно планирање Проектирање и изградба на филтерска станица на системот за водоснабдување во Гостивар Трговско Друштво за еколошко советување, инженеринг и застапување ЦМЦ ЕКОКОН ДОО 122,997,300.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Градежни работи за изградба на објект катна гаража 5.13 Мал ринг во Скопје – машински дел Друштво за електроника, автоматика и информатика „Електро Софт“ Љупчо ДООЕЛ Скопје 122,959,053.00
ЈП Македонски шуми п.о - Скопје Нафта и нафтени деривати МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 118,000,000.00
Министерство за здравство Набавка на медицинска опрема два ангиографи за потребите на Универзитетска клиника за Кардиологија - Скопје и Клиничка болница - Штип Шиматсу ДОО 115,382,548.00
Министерство за култура Изведување на машински инсталации за објект Стар театар во Скопје Страбаг АГ 112,533,685.00
Општина Карпош Изградаба и реконструкција на улици и патишта на територија на Општина Карпош Друштво за производство, трговија и услуги АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт с. Шишево Скопје 110,000,000.00
Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија Изведување на декоративни елементи на фасадата (скулптури, рељефи и останати орнаменти) на новиот објект на Министерството за надворешни работи Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 108,854,070.00
Министерство за култура Набавка на занаетчиско ентериерни работи, мебел, опрема и осветлување за објект „Театар Велес“ во Велес Друштво за производство, трговија и градежни услуги ДЕЛТА ПРОМ ДООЕЛ Велес 108,722,462.00
Општина Центар Изведување на градежни и градежно-занаетчиски работи за изградба на спомен обележје на Паднатите Херои за Македонија Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 108,453,983.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Набавка на нови нерепарирани резервни делови за РЕК Битола и РЕК Осломеј МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола 106,751,822.00
  • Сподели