• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
ЈП Комунална хигиена Скопје Ангажирање на агенција за привремени вработувања Агенција за привремени вработувања Мотиви Скопје 106,200,000.00
ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје Изведување на градежни и градежно – занаетчиски работи на објект за центар за хемодијализа Друштво за инженеринг и проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје 98,405,917.00
Општина Илинден Изградба на објект за модуларно училиште на територија на Општина Илинден Тримо Македонија ДООЕЛ Скопје 97,000,000.00
Град Скопје Изградба на мост на река Вардар и сообраќајница помеѓу Сарај и Ѓорче Петров Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 96,790,104.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Лични заштитни средства Јосиба Протект ДООЕЛ Скопје 92,279,007.00
Агенција за државни патишта Дополнителни работи за Изградба на регионален пат К1-Р-104 врска со Р-104, Коломот - мост с.Близанско Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 89,087,304.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ангажирање на изведувач за извршување на работи со ангажирање на работна рака Старт ас - с. Поповјани Осломеј 85,000,000.00
АД Електрани на Македонија - Скопје Ангажирање на изведувач за извршување на работи со ангажирање на работна рака Бал Транс ДОО 85,000,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Рамковен договор за набавка на гориво МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје 83,662,000.00
Град Скопје Реконструкција на ул. Метрополит Т. Гологанов Друштво за градежништво, трговија и услуги БАУЕР БГ ДОО Скопје 83,462,612.00
  • Сподели