• |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Министерство за образование и наука Реконструкција на студентски дом „Стив Наумов“ – Скопје Друштво за производство, трговија, градежништво, угостителство и услуги ВИА ДОО увоз-извоз Вевчани 60,132,440.00
Општина Центар Изградба, реконструкција и санација на јавни површини изработени од завршен слој на префабрикувани елементи на територија на Општина Центар Ексико ДООЕЛ Скопје 60,000,000.00
Општина Центар Изградба и реконструкција на јавно осветлување и Н.Н. мрежа на територија на Општина Центар Муња ДООЕЛ Скопје 60,000,000.00
Општина Гостивар За склучување на рамковна спогодба за изградба на улици, тротоари, патеки, паркиралишта, платоа и други урбани површини, изведување на водоводни линии како и фекални и атмосферски канализации Друштво за трговија, угостителство, сообраќај и услуги БЕСИМ-КОМЕРЦ Бесим ДООЕЛ увоз-извоз с. Чегране - Чегране 60,000,000.00
  • Сподели