• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2011

Филтрирајте според одбраните полиња

Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Општина Долнени Превоз на ученици од местото на живеење до училиштето и обратно ДООЕЛ Дизитурс 80,049,006.00
Општина Центар Изградба, реконструкција и санација на јавни површини изработени од асфалт на територија на Општина Центар Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје 80,000,000.00
Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје Набавка на нафта - екстра лесно гориво за домаќинство за период од 2 години ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 77,899,800.00
Народна Банка на Република Македонија Софтвер за интегриран сметководствен систем на Народна банка на Република Македонија РСЦ ДОО Скопје и Аикон Југославија ДОО Белград 74,308,271.00
ЈП Комунална хигиена Скопје Дизел гориво и екстра лесно Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО с.Пласница 70,520,906.00
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар - Скопје Регистрирани лекови Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало МИНЕКС МИП Мирослава и Петар ДОО Скопје 70,504,478.00
Општина Центар Изградба, реконструкција и санација на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална) на територија на Општина Центар Акционерско друштво за проектирање и изведување градежно-занаетчиски работи ЕНЕРГОМОНТ Скопје 70,000,000.00
ЈЗУ Клиника за Хематологија Набавка на лекови Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 67,676,693.00
Општина Аеродром Избор на фирма со лиценца за изведувач Б, за хортикултурно и партерно уредување на јавни зелени површини на територија на општина Аеродром Конструктор Рената и др. ДОО експорт-импорт Скопје 67,181,707.00
ГА-МА АД - Скопје Изведување на градежни работи заради полагање на гасовод на приклучната делница 25, 26, 27 и 28 и МРС на објектот ТО Запад - Скопје и идни приклучоци на трасата, во вкупна должина од околу 8.000 m, а во сé според условите и барањата од овој Оглас и Техничката Спецификација од Тендерската документација бр. 0204-588/2011 Спектартермо Скопје 66,613,919.00
  • Сподели