• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје Набавка на природен гас до 63.000.000Nm3 Друштво за производство на електрична и топлинска енергија ТЕ-ТО АД-Скопје 1,330,278,474.00
Јавно претпријатие за државни патишта Поправка и рехабилитација на државни патишта Друштво за градежништво, производство и инженеринг увоз-извоз ПЕЛАГОНИЈА АД Гостивар; Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица; Друштво за производство трговија и услуги ЕСКАВАТОРИ - МК ДООЕЛ Скопје; Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги, увоз-извоз БИТЕМ ДООЕЛ Скопје; ГД ГРАНИТ АД Скопје; Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД; Друштво за производство, услуги и трговија увоз-извоз ВЕ ГРУПА ДООЕЛ Радовиш; Друштво за транспорт, градежништво и трговија ВАТО ДОО Студеничани 944,000,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Набавка на целосно електронски трифазни броила за директно приклучување Iskraemeco, d.d. 840,727,368.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ископ на јаглен и јаловина во ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за градежништво и услуги ПЕЛИСТЕР Битола ДОО 776,440,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје Услуга за обезбедување на имот, лица и патролно обезбедување на дистрибутивната мрежа на територија на Р.Македонија Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје 714,108,529.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) во количина до 21.524.400 литри ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 580,833,333.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект ГП 2.02 од ДУП Градска Четврт С 16- Општина Бутел (стара ознака Босна и Херцеговина Б 9.3 О-4) во Скопје Трговско друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с. Трубарево - Скопје 520,993,600.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Санација на армирано-бетонски плашт на разладна кула 2 и замена на азбест цементните елементи на росиштето на разладната кула на Блок 2 со нови еколошки материјали (РЕК Битола) Друштво за изградба и одржување на топлотехнички постројки, трговија и услуги ВАТРОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје 421,260,000.00
Министерство за внатрешни работи на РСМ Телекомуникациски услуги за потребите на МВР за период од три години Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје 354,000,000.00
Јавно претпријатие за државни патишта Докомплетирање на градежни работи за изградба на автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе - Штип. Градежно друштво Гранит АД - Скопје 353,671,538.00
  • Сподели