• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива во ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 64,900,000.00
Општина Штип Екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1), за потребите на зградата на ЕЛС, основните општински училишта, средните општински училишта и општинските детски градинки во Општина Штип Друштво за производство,трговија и услуги ТРИТЕРОЛ ПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 64,006,740.00
Министерство за образование и наука Услуги за преведување, лектура, стручна редакција, графичко, техничко уредување, печатење и дистрибуција на учебници за основно и средно образование. Друштво за градежништво, производство, трговија, угостителство и услуги ВИА ИНЖИНЕРИНГ 63,000,000.00
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје Градежни работи за изградба на објект Блок 7.5 ГП 1.45 (стара ознака Блок К1, УЕ 27) на ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ во Пробиштип Друштво за градежништво БЕТОН Акционерско друштво Скопје 62,927,514.00
Јавно претпријатие за државни патишта Градежно санациски работи на мост бр.1 р. Лакавица на Р1103. Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје 62,318,815.00
ЈП за ПУП - Прилеп Набавка на нови нископодни автобуси De La Rue International Limited 60,000,168.00
  • Сподели