• logo-cc-header

  • |

  • Разбирајќи како се трошат нашите пари добиваме моќ да влијаеме тие пари да го подобруваат квалитетот на нашите животи.

Договори над 1 милион евра 2019

Филтрирајте според одбраните полиња

Договори над 1 милион евра за 2019 година
Институција Предмет на договорот Компанија Вредност на договорот во денари
Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о. Набавка на стоки - Битумен 50/70 за производство на асфалт Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга 345,309,300.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Услуга од ископ на јаглен, меѓуслојна и кровинска јаловина во ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за производство, трговија и услуги РУД-КОП увоз-извоз ДООЕЛ Битола 342,200,000.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ископ на јаглен, меѓуслојна и кровинска јаловина во ПЕ Рудник (РЕК Битола) Друштво за изведување на рударско градежни работи МАШИНОКОП ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци 330,400,000.00
ЕВН Македонија АД- Скопје UPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон U0/U 20/35 kV Друштво за производство трговија и услуги МАК КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 330,400,000.00
ЈП Колекторски Систем Cанација за унапредување на ефикасноста на колекторскиот систем Охрид - Струга Друштво за заштита на животна средина ЕКО - ТЕАМ ДОО Скопје 306,779,515.00
Министерство за здравство Лекови за лекување на ретки болести Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје 294,254,934.00
Општина Куманово Модернизација и одржување на системот за јавното осветлување на територијата на Општина Куманово ИЦС-СИСТЕМИ Р.Чешка- Подружница во Република Македонија, Охрид 287,652,720.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударската оператива во ПЕ Рудници (РЕК Битола) Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 257,440,600.00
Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Делива набавка на Еуродизел БС (Д-Е-V) (Дизел гориво EN 590) во количина до 10.371.000 литри ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје 239,166,666.00
Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје Ангажирање на помошна механизација за потребите на рударска оператива во ПЕ Рудници, РЕК Битола Друштво за трговија, производство и услуги МАРКОВСКИ КОМПАНИ Борче ДООЕЛ увоз-извоз Битола 214,760,000.00
  • Сподели